Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Midden-Delfland (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Martien Born

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2017 (2 jaar, 22 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering

Dhr. Hans Horlings

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juli 2011 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Belastingen, Sociale Zaken, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, grondexploitaties, coördinatie van subsidieverkrijging, economische zaken, bedrijventerreinen, Bedrijvenschap Harnaschpolder, recreatie / toerisme, contacten met ondernemers en bedrijvigheid buiten de kernen, Glastuinbouw, Greenport West-Holland, RvC Juva / Westland Infra (vanaf medio juni 2018), verkeer, rijksinfrastructuur, Openbaar Vervoer, openbare werken uitgezonderd groenbeheer, afvalbeleid, opdrachtgeversvertegenwoordiger Avalex, jeugdzorg, seniorenbeleid, WMO, volksgezondheid, sociale zaken, dorpswethouder Schipluiden, ít Woudt en het buitengebied met de buurtschappen.

Hans Horlings is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economische zaken en wethouder Buitengebied, Grondbeleid en exploitatie, bouw-en woningtoezicht, aan-en verkoop van onroerende goederen, verkeer en vervoer, communicatie, Stadsgewest Haaglanden/Metropoolregio, openbare werken en Wijkbeheer, groenbeheer kernen, water, huisvuilinzameling (Avalex), riolering, Westland Energie, Waterbedrijf en aanspreekpunt voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Hans Horlings (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid en exploitatie (financiële aspecten zijn ondergebracht bij de portefeuillehouder financiën), Bouw- en woningtoezicht, Aan- en verkoop van onroerende goederen, Saneren verspreid liggende glastuinbouw, Bouw- en ontwikkelingsprojecten, Bedrijvenschap Harnaschpolder, Midden-Delflandbeleid, gebiedsvisie, groenfonds, Agrarische zaken, Landschapsontwikkeling, Rijksinfra projectenen verantwoordelijk vanuit de gemeente Midden-Delfland voor Stadsgewest Haaglanden.

Hans Horlings is de eerste locoburgemeester binnen de gemeente Midden-Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Hans Horlings is bestuurslid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Horlings (CDA) 14 voorkeurstemmen. 

2003 - 2009
Hans Horlings is CDA-wethouder, gemeente Voorschoten.

Aanverwant:2003 - 2009Dhr. Hans Horlings, Wethouder, CDA, gemeente Voorschoten

Mevr. Wendy Renzen-van Leeuwen

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Monumentaal erfgoed, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wendy Renzen-van Leeuwen heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke Ordening kernen, vitale dorpen, centrumontwikkelingen, woningbouwprojecten, Maaslandse Poort, Equestrum, bouw- en woningtoezicht, wonen, MRDH ruimtelijke tafel, beheer en exploitatie van gemeentelijk vastgoed, groenbeheer kernen, contacten met ondernemers en bedrijvigheid in de kernen, arbeidsparticipatie, onderwijs, verenigingen, sport en accommodaties, kunst en cultuur, monumentenzorg, Juva (aandeelhouder) en dorpswethouder Maasland.

Wendy Renzen-van Leeuwen is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Arnoud Rodenburg

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juli 2004 (14 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Arnoud Rodenburg (CDA) heeft in zijn portefeuille: Algemene coördinatie van bestuur, coördinatie van bestuurlijke samenwerking, representatie, externe betrekkingen, juridische zaken, openbare orde en veiligheid, integrale handhaving, politie, brandweer, Cittaslow-netwerk, Algemeen Bestuur MRDH.

Coalitieperiode 2014-2018
Arnoud Rodenburg (CDA) heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Algemene coördinatie van bestuur, Coördinatie bestuurlijke samenwerking, Externe betrekkingen, Voorzitter van de gemeenteraad, Representatie van de gemeente, Burgerzin en identiteit (o.a. Cittaslow), Politie, Brandweer, Openbare orde en veiligheid, Integrale handhaving, Personeel en organisatie, ICT, Interactie, communicatie en voorlichting, Juridische zaken, Huisvesting gemeentelijke organisatie, Dualisering en relatie gemeenteraad en verantwoordelijk voor de Borging van de gemeentelijke visietrajecten in de gemeente Midden-Delfland.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Arnoud Rodenburg is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Midden-Delfland. Burgemeester Arnoud Rodenburg is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.

Mevr. Sonja Smit

Functie: WethouderPolitiek: OGP
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, P&O, Landelijk gebied / Water / Natuur, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Sonja Smit (OGP - Open Groen Progressief) heeft in haar portefeuille: Buitengebied, LTO Delflands Groen, gebiedscoöperatie, Bijzonder Provinciaal Landschap, landschaps- en natuurontwikkeling, stad-landrelaties, landschapstafel, saneren verspreid liggend glas, Maaslandse Dam, Zuidrand Schipluiden, omgevingswet, duurzaamheid / energie, klimaatadaptatie, Hoogheemraadschap Delfland, watertafel, milieu, Avalex, Evides, Omgevingsdienst Haaglanden, Cittaslow, personeel & organisatie, ICT, dienstverlening, participatie, communicatie en dorpswethouder Den Hoorn.

Sonja Smit is de 2e locoburgemeester.